Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp lần thứ V, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-202

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp lần thứ V, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2017; Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; kết quả giải quyết những vấn đề của tri quan tâm.