Hội đồng giáo dục Quốc phòng -an ninh Đô Lương:Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ đối tượng 4.

Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2014, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh Đô Lương đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ đối tượng 4 . Tham gia lớp học là các giáo viên trường THPT ĐL1, THPT ĐL 2, THPTĐL 3, THPTĐL 4 và giáo viên trường Trung cấp nghề Đô Lương.

Lớp học lần này là dịp để bồi dưỡng thêm cho các giáo viên một số nội dung về đường lối của Đảng, việc quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới. Âm ưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

%image_alt%

Trong thời gian 2 ngày, các học viên là giáo viên các trường THPT và Trung cấp nghề đã được tiếp thu 4 chuyên đề về: chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Quản lý, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.


Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Ngọc Phương