Hiệu quả từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội ở Đô Lương

15 năm qua, ngân hàng CSXH Đô Lương là đơn vị luôn đảm bảo an toàn tài sản, quản lý tốt nguồn vốn, tạo nên nhiều hiệu quả tốt đẹp về kinh tế – xã hội và niềm tin cho nhân dân lao động nghèo.  Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương đã không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mình trên địa bàn huyện. Từ nguồn vốn phân bổ hàng năm, luôn thực hiện tốt công tác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Huy Khôi – Hoàng Phi