Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông ở Đô Lương

Với chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua, trạm khuyến nông Đô lương luôn có nhiều hoạt động giúp người nông  dân phát triển kinh tế và áp dụng có hiệu quả tiến bộ KHKT và sản xuất chăn nuôi. Đặc biệt, từ việc đầu tư, hỗ trợ con giống, vật tư  và khoa học kỹ thuật những năm qua trạm khuyến  nông Đô lương đã xây dựng thành công hàng chục mô hình  phát triển kinh tế nông nghiệp cho thu nhập cao, qua đó tuyên truyền nhân rộng mô hình và  giúp người nông dân ổn định cuộc sống.

Huy Khôi – Ngọc Phương