Hiệu quả các dự án thu hút đầu tư ở Đô Lương

Trong thời gian qua, huyện Đô Lương đã thu hút nhiều dự án đầu tư trọng điểm, góp phần mang lại diện mạo mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Việc thu hút các dự án đầu tư của Đô Lương đã mang lại kết quả khả quan, vừa giải quyết việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định, đồng thời, thúc đẩy kinh tế Đô Lương ngày càng phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế.

Huy Khôi – Hoàng Phi