Hiệp hội kinh tế trang trại ở Đô Lương

Trong những năm qua, Đô Lương là huyện có nền kinh tế phát triển ổn định. Trong đó kinh tế trang trại, gia trại có sự đóng góp tích cực và hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhân dân. Để làm được điều đó Hiệp hội kinh tế trang trại Đô Lương đã làm tốt công tác tập hợp hội viên, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau để kinh tế trang trại phát triển bền vững.