HĐND huyện: Tập huấn nghiệp vụ cho thường trực và 2 ban HĐND

Sáng ngày 24/10, Thường trực Hội Đồng nhân dân huyện đã tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ cho Thường trực; lãnh đạo, thành viên 2 Ban Hội đồng nhân dân cấp xã, thị năm 2017 cho  400 cán bộ.

 Nội dung của đợt tập huấn lần này bao gồm: Nhiệm vụ , quyền hạn của Thường trực, ban pháp chế, ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã, thị trấn ; Kỹ năng nghiệp vụ thẩm tra dự thảo Nghị quyết, các báo cáo liên quan, nghiệp vụ giám sát của ban pháp chế  và Ban Kinh tế – Xã hội.

Trong đợt tập huấn này Thường trực hội đồng nhân dân huyện tổ chức trao đổi kinh nghiệm  trong đội ngũ cán bộ Hội Đồng ngân dân cấp xã thị trấn và Thường trực  Hội Đồng nhân dân huyện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực Hội Đồng nhân dân và hoạt động của  2 ban.

Thông qua đợt tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ Hội Đồng nhân xã thị trấn năm chắc quy định hoạt động và những bài học thực thiễn để tổ chức tốt hoạt động.