Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Trình tự thực hiện

* Bước 1:

– Uỷ ban Nhân dân cấp xã đối với nhà trường, nhà trẻ công lập;

– Tổ chức và cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơtạiBộ phận Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Khi đến nộp
hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh
thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy
phép cư trú tại Hà Nội (đối với người nước ngoài, hoặc người
Việt Nam định cư ở nước ngoài), bằng gốc, chứng chỉ gốc và
chứng nhận gốc để đối chiếu.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Trong
thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng giáo dục và đào
tạo xem xét các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo quy định..
Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý
kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường, nhà trẻ đến UBND
cấp huyện;

* Bước 4:

– Trong thời
hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện ra
quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép
thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy định.

– Trường hợp
chưa quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ hoặc chưa cho phép thành
lập nhà trường, nhà trẻ, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng
giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Sổ hộ khẩu. Đề án thành lập trường mầm non (nhà trẻ).

– Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

– Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;

– Báo cáo giải
trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ
sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có);

– Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ:    03 (ba) bộ

Thời hạn giải quyết 75 ngày làm việc kể từ khi nhậnCá nhân, tổ chức đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Phù hợp với
quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế –
xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học.

* Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

* Có đủ cán bộ
quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều
16, Điều 17 và Điều 38 của Điều lệ trường mầm non.

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ trường mầm non.

Cơ sở pháp lý

* Luật tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non.

* Quyết định số
41/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo
về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Download file đính kèm