Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Trình tự thực hiện

– Căn cứ các ý kiến đề nghị của
tổ chức, công dân về việc vi phạm nghiêm trọng hoặc hết thời gian đình
chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ của nhóm trẻ,
lớp mẫu giáo độc lập, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm;

– Phòng Giáo dục và
Đào tạo tổ chức kiểm tra, có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân
cấp xã về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Căn cứ vào ý kiến
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết
định giải thể hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Ý kiến đề nghị của tổ chức, công dân;

+ Biên bản xác nhận của phòng Giáo dục đào tạo;

+ Quyết định đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Ngay khi có biên bản xác nhận
Đối tượng thực hiện Cả tổ chức và cá nhân            
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính    
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân, dẫn đến việc đình chỉ;

– Mục tiêu và nội
dung hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không còn phù hợp với
yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

– Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Cơ sở pháp lý

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

– Quyết định số
41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy
chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt