Giải quyết tố cáo

Giải quyết tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
60 ngày làm việc (90 ngày đối với những vụ việc phức tạp)

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt