Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công trình tôn tạo, xây dựng phần mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

Vừa qua, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng công trình tôn tạo phần mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại di tích lịch sử Quốc gia Đền Quả Sơn.

a1

Phần mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đang được đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Công trình nâng cấp, tôn tạo phần mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang nằm trong các công trình nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia Đền Quả Sơn tại xã Bồi Sơn.

Công trình nâng cấp phần mộ có tổng kinh phí trên 800 triệu đồng do công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Đô Lương cung tiến. Đến nay, công trình đã hoàn thành 50% tiến độ, phần còn lại sẽ được lát đá tự nhiên.

a2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật trong quá trình tôn tạo. Ảnh: Hữu Hoàn

Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, việc thi công phải đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật để phục vụ nhân dân và du khách thăm viếng.

Hữu Hoàn