Đổi thay ở xã miền núi Giang Sơn Đông – Đô Lương

Là xã miền núi của huyện Đô Lương, Giang Sơn Đông được xem là xã có nhiều khó khăn.  Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai xây dựng nông mới, mặc dù đến thời điểm này xã Giang Sơn Đông chưa đạt chuẩn nhưng đời sống tinh thần, vật chất của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn miền núi đang từng ngày thay da đổi thịt và khoác lên mình một diện mạo mới.