Đoàn Liên ngành Tỉnh kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại Đô Lương

Sáng ngày 3/5/2013, đoàn liên ngành gồm sở Y Tế, NN& PTTN, sở Công Thương và Chi cục ATTP  Tỉnh đã về huyện Đô Lương kiểm tra công tác VSATTP . Làm việc với đoàn có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện và trung tâm y tế Huyện Đô Lương.

Nội dung chương trình kiểm tra bao gồm: Công tác triển khai, công tác kiểm tra, thanh tra, công tác tuyên truyền VSATTP trên địa bàn huyện Đô Lương. Trong thời gian qua, huyện Đô Lương đã tạp trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác VSATTP, tổ chức kiện toàn BCĐ, tổ chức triển khai và thực hiện tháng VSATTP, chỉ đạo 33 xã, thị phối hợp với đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra các quán ăn, khách sạn, bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm. Đô Lương có 68 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 519 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 365 cơ sở dịch vụ ăn uống.

Đoàn liên ngành của Tỉnh làm việc với BCĐ ATVSTP tại Đô Lương

Qua kiểm tra cho thấy nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác VSATTP chưa cao, một số cơ sở sản xuất thực phẩm nhà hàng thực hiện chưa nghiêm túc quy định. Qua kiểm tra đoàn liên ngành của huyện đã lập biên bản, lấy mẫu xét nghiệm và xử phạt hành chính.

Đoàn liên ngành Tỉnh kiểm tra VSATTP tại bếp ăn của Trường Tiểu học Thị Trấn

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra đã phát hiện và từng bước ngăn chặn vi phạm vệ sinh ATTP và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Trong đợt này đoàn liên ngành Tỉnh đã kiểm tra công tác VSATTP tại một số cơ sở sản xuất chế biến , kinh doanh thực phẩm.

Hữu Hoàn