Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17 tại các xã, Thị trấn.

Thực hiện chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy về: " Kỷ cương, kỷ luật hành chính", UBND huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại UBND các xã, Thị trấn.

Nội dung kiểm tra: Công tác phổ biến, quán triệt các Chỉ thị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy. Việc rà soát, sửa đổi và tổ chức thực hiện các quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế phân công nhiệm vụ quản lý hoạt động công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức.

%image_alt%
Đoàn công tác kiểm tra tại xã Tân Sơn

Tại UBND xã Tân Sơn, thời điểm kiểm tra là 7h sáng, đa số công chức, có mặt đầy đủ.

%image_alt%
%image_alt%
Tại xã Minh Sơn công chức có mặt chưa đầy đủ

Tại xã Minh Sơn vào thời điểm 7h 20 phút chỉ mới có 7/21 công chức có mặt, số công chức xã còn chậm giờ và vắng lý do không chính đáng, chưa treo thẻ công chức trong giờ làm việc.

%image_alt%
Trụ sở UBND xã Văn Sơn vắng lặng

Tại xã Văn Sơn, vào lúc 11h trưa cùng ngày, trụ sở UBND xã vắng lặng, chỉ còn một cán bộ tư pháp còn có mặt tại trụ sở.

%image_alt%
Cán bộ công chức xã Yên Sơn thực hiện nghiêm túc giờ làm việc

Tại UBND xã Yên Sơn, qua kiểm tra cán bộ công chức Yên Sơn thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, thực hiện treo thẻ công chức đầy đủ.

Qua kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 17 tại các xã cho thấy, việc thực hiện chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy chưa nghiêm túc. Công tác quản lý giờ hành chính chưa đảm bảo theo quy định; cán bộ công chức khi làm việc không treo thẻ; một số xã chưa duy trì tốt chế dộ làm việc. Tại các xã, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu các xã khắc phục các tồn tại để duy trì nề nếp và tác phong làm việc của cán bộ, công chức; tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra đôn đốc cán bộ công chức thực hiện.

Hoàng Phi.