Đô Lương: Tuyên truyền công tác giao nộp thuế Môn bài 2016.

Để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngay từ đầu năm Chi cục thuế huyện Đô Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giao nộp thuế Môn bài 2016.

%image_alt%
Đô Lương tuyên truyền giao nộp thuế môn bài năm 2016

Để nâng cao nhận thức cho nhân dân, Chi cục thuế huyện Đô Lương đã phối hợp với ngành văn hoá thông tin, Đài TT – TH huyện và các xã thị tổ chức xe lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, pano apich tuyên truyền cổ động trên địa bàn toàn huyện về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, sản xuất trong việc giao nộp thuế đối với nhà nước. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyên giao nộp thuế Môn bài năm 2016 với các nội dung chủ yếu bao gồm: quy trình lập bộ thuế, quản lí hộ kinh doanh năm 2016, quản lí, khai thác chống gian lận, thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí. Cơ quan thuế tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc giao nộp thuế môn bài cho các tập thể và cá nhân, đảm bảo việc thu thuế nhanh gọn, đày đủ và chính xác.

Năm 2015, thu thuế Môn bài trên địa bàn đạt trên 800 triệu đồng, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, theo kế hoạch, năm 2016 với chỉ tiêu từ nay đến hết tháng 1/2016, Đô Lương sẽ tập trung thu thuế môn bài của 250 cơ quan, công ty, doanh nghiệp và hơn 3700 hộ sản xuất, kinh doanh với tổng mức thuế môn bài khoảng gần 1 tỷ đồng.

Sỹ Bắc – Văn Đăng