Đô Lương tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.  Trong không khí cả nước cùng hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân, huyện Đô Lương đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thắt chặt  tình đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển