Đô Lương triển khai học tập, quán triệt và triển khai kết quả hội nghị ban chấp hành Trung ương 4, Khóa XIII.

Trong 2 ngày 2 và 3/11, các Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị tư tưởng tháng 11/2021 triển khai học tập, quán triệt và  kết quả hội nghị ban chấp hành Trung ương lần Thứ  tư, Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Triển khai thực hiện Quy định Số 08/TU ngày 15/9/2021 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy xã Lưu Sơn tổ chức học tập, quán triệt các nội dung.

Trong đợt sinh hoạt lần này, các Đảng bộ, chi bộ của huyện Đô Lương đã triển khai, quán triệt quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt