Đô Lương: Tổ chức quán triệt, triển khai ” Quy chế giám sát phản biện xã hội của UBMTTQ Việt nam, các đoàn thể chính trị – Xã hội” và ” Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng c

Sáng ngày 13/05/2014, Huyện uỷ Đô Lương tổ chức quán triệt, triển khai " Quy chế giám sát phản biện xã hội của UBMTTQ Việt nam, các đoàn thể chính trị – Xã hội" và " Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" cho 400 cán bộ chủ chốt cấp uỷ, chính quyền và các ban nghành đoàn thể từ huyện đến các xã, thị.

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội được ban hành vào ngày 12/12/2013. Đây là những nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.


Kịp thời phát hiện những sai sót khuyết điểm và kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách cho phù hợp. Về phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dụng còn thiếu, chưa sát chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản của đảng và nhà nước; Kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thông qua việc quán triệt triển khai nhằm nâng cao vai trò quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền.

Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 217 và 218 QĐ – TW của Bộ chính trị.

Cũng nhân dịp này, Huyện uỷ Đô Lương đã triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 217 và 218 QĐ – TW của Bộ chính trị.

Hữu Hoàn