Đô Lương: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992

Chiều ngày 19/2/2013, Huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị có 250 cán bộ chủ chốt các ban ngành, xã, thị.

Huyện Đô Lương tổ hội nghị lấy ý kiến sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992


Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan ban, ngành và các xã, Thị trấn đã đóng góp vào dự thảo Hiến pháp năm 1992. Cơ bản nhất trí với dự thảo sửa đối Hiến pháp năm 1992 đồng thời có 30 ý kiến đóng góp vào dự thảo với 11 chương, 124 điều đã được uỷ ban dự thảo sửa đổi. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề quy định tại điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng Công Sản Việt Nam đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp như: Cần quy định cụ thể trong Hiến pháp về các tổ chức Chính trị và Chính trị xã hội; Quy định về quyền bình đẳng giới; Quyền của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các vấn đề liên quan mật thiết đến quyền lợi của các tổ chức và cá nhân.


Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, đã và đang được nhân dân quan tâm. Sau hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các xã, thị và các cơ quan đơn vị ở Đô Lương đang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp củ nhân dân vào dự thảo Hiến pháp.

Hữu Hoàn