Đô Lương: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ TW6 và các kết luận hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI

Sáng ngày 26/2/2013, Huyện uỷ Đô Lương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ TW6 và các kết luận hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI. Tham dự hội nghị có 250 cán bộ chủ chốt của huyện và 33 xã, thị trấn.

Đ/c Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ quán triệt NQ TW6 khoá XI


Nội dung của hội nghị tập trung quán triệt vào 5 chuyên đề đó là: Báo cáo kết luận 50 KLTW ngày 29/10/2012 của BCHTW về Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Báo cáo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của BCHTW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước CN theo hường hiện đại; Báo cáo Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/10/2012 của BCHTW về tình hình KT-XH, tài chính- ngân sách nhà nước  năm 2013; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, định hướng phát triển năm 2013 của tỉnh Nghệ An, huyện Đô Lương; Báo cáo Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 101/11/2012 của BCHTW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế; Báo cáo Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của BCHTW về Đề án “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yếu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”.

Nhân dịp này, huyện uỷ Đô Lương đã triển khai kế hoạch quán triệt ở cơ sở và chương trình hành động thực hiện NQ TW và các kết luận hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá XI.

Hữu Hoàn