Đô Lương tổ chức học tập quán triệt NQ lần thứ VIII của BCH TW (Khóa XI)

Trong hai ngày 22 và 23/1/2014 , huyện Đô Lương đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ 8 BCH TW ( khóa XI ). Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực huyện ủy, các đồng chí trong BCH huyện ủy, bí thư , phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ 75 tổ chức cơ sở Đảng.

Tại hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã trình bày nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH TW ( Khóa XI) gồm các nội dung : Kết luận số 74 ngày 17/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “ Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

 Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy quán triệt NQ.

Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ” và chương trình hành động của huyện Đô Lương về việc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng ( khóa XI ).
 

Đây là Nghị quyết quan trọng , nội dung của nghị quyết có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đô Lương và tỉnh Nghệ An cũng như cả nước . Vì vậy thường trực huyển ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng sau khi tiếp thu , tổ chức quán triệt nghị quyết đầy đủ đến với cán bộ và nhân dân, đồng thời tổ chức thực hiện nghị quyết vào cuộc sống.

Hữu Hoàn