Đô Lương tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 02/9

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2/9, Huyện Đô Lương đã tổ chức sôi nổi các hoạt động tuyên truyền như: Treo băng cờ, khẩu hiệu, pano, áp phích, tổ chức nói chuyện truyền thống và hội diễn văn nghệ chào mừng.

Các hoạt động nhằm khơi dậy khí thế cách mạng hào hùng của dân tộc cách đây 64 năm ngày mà Đảng và Bác hồ đã lãnh đạo nhân dân ta vùng dậy đập tan xiềng xích nô lệ, dành lại độc lập tự do của Tổ quốc.


 Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 64 năm qua cùng với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước Đảng bộ và nhân dân Đô Lương đã đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ổn định về chính trị, vững mạnh về kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng phát triển.

Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 từ đó động viên mọi người thi đua lao động sản xuất chăm lo phát triển kinh tế.

Hữu Hoàn