Đô Lương: Tiến độ ấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2014 Đô Lương phấn đấu tiếp nhận và xử lý 8.250 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ. Mỗi quý giải quyết trên 2.000 hồ sơ. Tuy vậy, theo kết quả báo cáo của UBND huyện đến hết quý 1 năm 2014, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đô lương chỉ mới tiếp nhận và xử lý 1.132 hồ sơ so với kế hoạch đề ra chỉ đạt 55 chỉ tiêu.

Các xã thị có nhiều hồ sơ nạp lên văn phòng cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ huyện đó là: Giang Sơn Tây 92 hồ sơ, Minh Sơn 96 hồ sơ, Đại Sơn 77 hồ sơ, Hồng Sơn 75 hồ sơ. Các xã đạt tỷ lệ thấp như: xã Ngọc Sơn không nạp hồ sơ nào, Nam Sơn 2 hồ sơ, xã Bắc Sơn 6 hồ sơ, Bồi Sơn 3 hồ sơ, Lưu Sơn 7 hồ sơ , Thượng Sơn 5 hồ sơ và xã Thuận Sơn 7 hồ sơ.


Nguyên nhân của việc cấp đỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân chậm là do nhiều trường hợp giao đất trái thẩm quyền, không có hồ sơ hợp lệ, 1 số người dân không chịu kê khai hồ sơ. Tuy nhiên trên thực tế việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm còn có nhiều nguyên nhân như: Cấp ủy chính quyền các xã thị thiếu sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, 1 số cán bộ địa chính thiếu tinh thần trách nhiệm. Theo phản ánh của Nhân dân các xã một số cán bộ địa chính gây khó khăn nhũng nhiễu trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, văn phòng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện thiếu sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc 1 cách kịp thời.

Ông Nguyễn Công Việt người dân xóm 5, xã Ngọc Sơn đã nhiều lần đề nghị cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ nhưng chưa được giải quyết.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới, UBND huyện Đô Lương sẽ có văn bản phê bình các đơn vị có tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc ở các đơn vị về việc tổ chức thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014.

Hữu Hoàn