Đô Lương tích cực xây dựng xã nông thôn mới đẹp

Cùng với đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu  xây dựng nông thôn mới năm 2018, thời gian qua,  Đô Lương đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đẹp, NTM kiểu mẫu. Phong trào đã được các đơn vị và nhân dân đồng tình ủng hộ. Theo đó, trên cơ sở các tiêu chí đã về đích, các xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn gắn với xây dựng mô hình đường hoa, các mô hình mẫu và củng cố cơ sở vật chất hạ tầng