Đô Lương thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Cùng với cả nước, sáng ngày 1/7, huyện Đô Lương đã tiến hành điều tra nông thôn nông nghiệp thuỷ sản năm 2016. Đồng chí Nguyễn Công Châu – Trưởng ban chỉ đạo đã đi kiểm tra công tác điều tra trên địa bàn.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác điều tra tại xã Yên Sơn

Thực hiện Quyết định số 1225 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của huyện Đô Lương có 15 thành viên. Toàn huyện có 369 điều tra viên. Việc điều tra được tiến hành trên 49.850 hộ nông nghiệp, bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 30/7.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác điều tra trên địa bàn huyện

Việc thực hiện tổng điều tra nông nghiệp và nông thôn nhằm tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế – xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn của từng địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Qua ngày đầu thực hiện, việc điều tra được các xã, thị tổ chức đảm bảo yêu cầu đề ra.

%image_alt%
Điều tra viên thực hiện việc điều tra nông nghiệp và nông thôn

Tại các xã đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu chính quyền các xã làm tốt công tác chỉ đạo đôn đốc và tổ chức điều tra đảm bảo yêu cầu và đúng thời gian quy định.

Thuý Hằng
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt