Đô Lương thu ngân sách đạt 232 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đô Lương đến ngày 31/12/2016 thu ngân sách trên địa bàn đạt 232 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra.

thue1

Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, tuy nhiên nhờ làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện công tác thu ngân sách và khai thác tốt các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ nên thu ngân sách huyện Đô Lương vẫn đạt tỷ lệ cao. Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 44 tỷ đồng; lệ phí trước bạ 31 tỷ đồng; thu từ cấp QSDĐ 100 tỷ đồng. Thông qua nguồn thu ngân sách đã đảm bảo cho việc chi ngân sách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

thue

Việc thu ngân sách năm 2016 đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra đã khẳng định kinh tế của huyện Đô Lương tiếp tục phát triển ổn định.

Hữu Hoàn