Đô Lương tập trung sản xuất vụ đông.

Ngay sau khi thu hoạch xong diện tích lúa hè thu, bà con nông dân Đô Lương tập trung cày,  bừa, làm đất để gieo trồng cây vụ đông. Trong đó, đưa cơ giới  hóa vào làm đất nhằm đảm bảo kế hoạch gieo trồng kịp thời vụ.

Sỹ Bắc – Huy Khôi