Đô Lương tập trung phòng chống nạn chuột phá hoại lúa xuân

Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của huyện Đô Lương đang phát triển rất tốt. Tuy nhiên, ngoài việc xuất hiện một số sâu bệnh thì nạn chuột phát triển nhanh và đã gây hại cắn phá lúa đang ở thời kì đứng cái làm đồng, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. UBND huyện đang chỉ đạo cho các ngành chức năng và các xã thị tổ chức cho nhân dân tập trung phòng chống nạn chuột gây hại, bảo vệ tốt diện tích lúa xuân.

Sỹ Bắc – Hoàng Phi