Đô Lương tăng cường kiểm tra công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa và đài TTCS.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, Ban tuyên giáo huyện ủy, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa và đài Truyền thanh các xã, thị.  

Nội dung của đợt kiểm tra tập trung vào các hoạt động như: Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền bàng nhiều hình thức. Trong đó có các hoạt động tuyên truyền bằng băng cờ, khẩu hiệu, Pano, áp phích, công tác trang trí ở các nhà Văn hóa xã, thị trấn và ở các xóm, công tác tuyên truyền trên hệ thống TTCS. Huyện Đô Lương có 32 xã và 1 thị trấn, đội ngũ cán bộ văn hóa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hàng năm công tác tuyên truyền đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm chỉ đạo, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ trương NQ của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phát triển.

 Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra các đài TTCS.

Đô Lương có 33 đài TTCS, trong đó có 22 đài Truyền thanh không dây, 11 đài truyền thanh có dây. Hoạt động của đài TTCS cơ bản hoạt động thường xuyên, đảm bảo tiếng nói 4 cấp đến với công chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân.


Qua kiểm tra hoạt động văn hóa và đài TTCS vẫn còn bộc lộ 1 số tồn tại đó là: Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền trực quan và thực hieneju đúng quy định hướng dẫn về công tác trang trí các nhà văn hóa, công tác TTCS một số đài còn thực hiện chưa nghiêm túc lịch phát sóng theo quy định, chế độ đối với người làm công tác TTCS quá thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Ban tuyên giáo huyện ủy và ngành văn hóa đã yêu cầu ban văn hóa và đài TTCS tập trung khắc phục những tồn tại trong hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trước, trong và sau tết Giáp Ngọ.

Hữu Hoàn