Đô Lương quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI cho cán bộ Đảng viên

Ngày 14/9/2014, Ban tuyên giáo huyện Đô lương tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) cho toàn thể cán bộ Đảng viên thuộc khối cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Tham gia hội nghị quán triệt có gần 500 cán bộ đảng viên của các cơ quan, đơn vị. Tại Hội nghị, các Đảng viên được ban tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước"; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời gian tới; một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI).

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Văn Đương – Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy quán triệt Nghị quyết trung ương 9 Khóa XI cho các Đảng viên.

Hội nghị đã thông qua Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô lương để thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Huy Khôi