Đô Lương phát triển sản xuất gạch không nung

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Đô Lương đã phát triển nhiều cơ sở sản xuất gạch táp lô, đây là loại gạch không nung vừa có tác dụng bảo vệ môi trường, nguồn đất đai, vừa góp phần giảm giá thành xây dựng cho người dân, đồng thời tạo việc làm cho lao động nông nhàn ở nông thôn.