Đô Lương nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đến nay Đô Lương đã có 10 xã về đích, phấn đấu đến năm 2017 sẽ có 16 xã chiếm tỷ lệ 50% số xã về đích NTM. Việc đẩy mạnh xây dựng NTM ở Đô Lương đã thực sự làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới, kinh tế phát triển. Đây chính là cơ sở vững chắc để Đô Lương vững bước trên con đường hội nhập

Thuý Hằng – Huy Khôi