Đô Lương nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo huyện Đô Lương, nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xác định mục tiêu đó, huyện Đô Lương đã tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục ở địa phương.