Đô Lương: Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đô Lương đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển.

Tại Thị Trấn, trong quá trình giải quyết xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, địa phương đã chú trọng lắng nghe, đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận của công dân. Các phản ánh, kiến nghị của công dân đều được cấp uỷ, chính quyền tập trung giải quyết kịp thời. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn, không để công dân khiếu nại vượt cấp. Trong 9 tháng đầu tháng đầu năm 2018, Thị trấn đã tiếp hơn 13 lượt công dân với 17 vụ việc; tiếp nhận 21 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2

Công tác tiếp dân tại Thị trấn.

Còn tại xã Hòa Sơn, UBND xã đã làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận. Khi có khiếu nại, tố cáo, UBND xã đã giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, sớm chấm dứt vụ việc. Để hạn chế những khiếu kiện vượt cấp, Chủ tịch UBND xã thường xuyên kiểm tra, xem xét những hoạt động tại cơ sở, kịp thời xem xét và giải quyết đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình. Chính vì thế, trong năm qua, xã Hòa Sơn không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3

Công tác tiếp dân tại xã Hòa Sơn.

Để đạt được kết quả giải quyết đơn thư ở xã, thị, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, 33 xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông tin, báo cáo kịp thời tình hình giải quyết đơn, thư về UBND huyện, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cơ quan, đơn vị. Các vụ, việc khiếu nại, tố cáo được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã tiếp 302 lượt công dân, với tổng số 142 lượt  người, trong đó UBND huyện tiếp 71 lượt, cấp xã tiếp 71 lượt. Tiếp nhận 302 đơn,  trong đó có 15 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 165 đơn kiến nghị, 117 đơn phản ánh.

1

Đoàn Thanh tra UBND huyện kiểm tra tại cơ sở.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, năm 2018, UBND huyện Đô Lương tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo. Phấn đấu tỷ lệ giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đạt từ 80% trở lên./.

Lê Hoàn