Đô Lương: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2013.

Sáng ngày 26/8/2013, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện Đô Lương đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh ( QPAN ) cho đối tượng 4 năm 2013.


Tham gia lớp học có 240 học viên là cán bộ trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị, xã hội, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách, chủ nhiệm hợp tác xã, Đại biểu HĐND xã và  Bí thư, phó bí thư chi bộ 33 xã thị trong toàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được học tập các chuyên đề bao gồm: Chiến tranh nhân dân Việt
Nam bảo vệ tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chuyên đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới và chuyên đề xây dựng hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới.


Lớp học là dịp để các học viên học tập, bồi dưỡng các nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lí của nhà nước với nhiệm vụ QPAN trong giai đoạn hiện nay nhằm đối phó với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, qua đó góp phần củng cố, giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng thôn xóm vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QPAN ở cơ sở, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực.

Sỹ Bắc – Ngọc Phương