Đô Lương: Hoàn thành trên 85% tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đến hết ngày 16/4, toàn huyện Đô Lương đã thực hiện điều tra được 47300 hộ đạt trên 85% khối lượng. Những ngày này huyện Đô Lương đang tập trung chỉ đạo và huy động lực lượng để thực hiện đẩy nhanh tổng điều tra dân số và nhà ở đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đô lương sẽ hoàn thành công tác điều tra dân số trước ngày 20/4/ 2019