Đô Lương: Hiệu quả bước đầu thực hiện đề án Hợp nhất văn phòng Văn phòng Đảng ủy – Chính quyền cấp xã, thị

Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, đảm bảo công tác văn phòng nhanh, hiệu quả, đúng quy trình, từng bước đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới theo NQ trung ương lần thứ 6 , khóa XII, huyện Đô Lương đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án 07 ĐA/HU về Hợp nhất văn phòng Đảng ủy – HĐND, UBND xã, thị trấn bước đầu đã phát huy được hiểu quả.

11

Huyện ủy- UBND huyện họp ban chỉ đạo thực hiện đề án Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy – Chính quyền cấp xã, thị.

Lam Sơn là xã đầu tiên của huyện Đô Lương, hợp nhất văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND. Anh Nguyễn Văn Công cán bộ văn phòng Đảng ủy – Chính quyền cho biết: Việc sáp nhập văn phòng về một mối, công chức văn phòng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, tạo sự thống nhất chung về việc thực hiện các văn bản giữa cấp ủy và chính quyền,  đặc biệt khi có những sự kiện lớn. Bên cạnh đó, thực hiện mô hình này đã giảm được áp lực cho văn phòng cấp ủy, vốn công việc nhiều. Nhưng đòi hỏi cán bộ văn phòng phải thường xuyên tìm tòi, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

22

Anh Nguyễn Văn Công cán bộ văn phòng Đảng ủy – Chính quyền xã Lam Sơn.

 Còn tại xã Giang Sơn Tây, ông Đặng Xuân Quảng, chủ tịch UBND xã cho biết: Văn phòng chung đã khắc phục được tình trạng chồng chéo công việc giữa lãnh đạo Ðảng ủy, UBND xã.  Trước đó khi chưa sáp nhập, có khi hai khối Ðảng ủy, UBND, hay các đoàn thể xã không nắm được lịch của nhau dẫn đến chồng chéo. Hiện nay, sau khi sáp nhập hệ thống văn bản được tập trung về một mối, do Tổ trưởng Văn phòng xử lý theo chức năng nên không xảy ra tình trạng sót việc, trùng việc hoặc chồng chéo. Nếu như trước đây công tác lưu trữ gần như bị bỏ trống thì từ khi thực hiện mô hình này bước đầu đã khắc phục được công tác lưu trữ hệ thống văn bản theo quy định.

1

Công chức văn phòng Đảng ủy – Chính quyền xã Giang Sơn.

Hiện nay, huyện Đô Lương có 04 đơn vị đã thực hiện chuyển 01 công chức Văn phòng – Thống kê đảm nhận nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy gồm: Giang Sơn Tây, Lam Sơn, Thị trấn và Minh Sơn, trong đó Giang Sơn Tây, Lam Sơn và Minh Sơn còn kiêm thêm cả Phó Chủ nhiệm UBKT. Sắp tới sẽ tiếp tục triển khai tại 3 xã Văn Sơn, Hòa Sơn và Đại Sơn. Số cán bộ bán chuyên trách phụ trách văn phòng Đảng uỷ trước đây đã và sẽ được sắp xếp kiêm nhiệm công việc tại khối đoàn thể; hoặc được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

1111

Lãnh đạo huyện làm việc với các xã về nội dung thực hiện đề án Hợp nhất văn phòng Văn phòng Đảng ủy – Chính quyền cấp xã, thị trấn.

Việc thực hiện hợp nhất văn phòng Đảng ủy với HĐND-UBND thành văn phòng Đảng ủy- Chính quyền ở Đô Lương, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực. Góp phần sử dụng hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giảm đội ngũ cán bộ cấp xã;  Qua đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Lê Hoàn