Đô Lương: Điều tra dân số và nhà ở đạt tỷ lệ 13%

Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 4, huyện Đô Lương đã tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tính đến 15 h chiều 2/4, 33 xã, Thị trấn đã điều tra được 7.021 hộ trên tổng số 55.501 hộ đạt tỷ lệ 13%. Các địa phương tổ chức điều tra đạt tỷ lệ cao đó là xã Bắc Sơn 331 hộ đạt tỷ lệ 30%; Xã Hiến Sơn điều tra được 609 hộ đạt tỷ lệ trên 27%; Xã Thái Sơn điều tra được 386 hộ đạt tỷ lệ 20,2%.

122

Điều tra viên xã Đặng Sơn đang lấy thông tin.

Để làm tốt công tác điều tra, huyện Đô Lương đã huy động 236 điều tra viên. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

4

Nhân dân cung cấp thông tin cho điều tra viên.

Tổ chức tập huấn phương pháp thu thập thông tin và hướng dẫn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện đúng quy trình cũng như việc đảm bảo thông tin chính xác./.

Hữu Hoàn