Đô Lương: Đẩy mạnh xây dựng NTM

  Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ngay những ngày đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới từ huyện đến tận cơ sở. Phong trào đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
.