Đô Lương đẩy mạnh thu hút đầu tư

Trong những năm gần đây, huyện Đô Lương đã huy động mọi nguồn lực thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện các dự án trên địa bàn, đây là một trong những giải pháp đột phá về phát triển kinh tế – xã hội để Đô Lương thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.