Đô Lương các chi bộ triển khai thực hiện Quy định số 08/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đúng vào ngày sinh hoạt chi bộ 3/11, các chi bộ trên địa bàn huyện Đô Lương đã đồng loạt triển khai quán triệt và thực hiện Quy định số 08/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Trung Sơn triển khai thực hiện Quy định 08/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo Quy định số 08/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung của quy định.

Quy định số 08/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ gồm có 3 chương, 6 điều. Trong đó Chương 1 là những quy định chung; Chương 2 gồm nội dung, phương pháp đánh giá; Chương 3 các điều khoản thi hành.

Chi bộ xóm 1, xã Xuân Sơn triển khai Quy định 08/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Về nguyên tắc, việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, trung thực khách quan, công khai minh bạch. Trong đó sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng 1 kỳ; sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 kỳ.

Các đảng viên thảo luận việc thực hiện.

Về nội dung và phương pháp sinh hoạt gồm công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt, chất lượng tổ chức sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, chất lượng của các báo cáo và kết luận tại kỳ họp.

Sau kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng và hàng quý, chi bộ chấm điểm để đánh giá kết quả. Thông qua thực hiện Quy định số 08/TU của Tỉnh ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt