Đình Lương Sơn – Địa chỉ đỏ truyền thống cách mạng

Đình Lương Sơn là một địa điểm liên lạc quan trọng của Đảng trong thời kỳ bí mật, là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên, nơi tập hợp lực lượng quần chúng vùng lên đấu tranh đòi giảm sưu thuế. Đây cũng chính là nơi ghi lại chứng tích 7 chiến sĩ cách mạng tự vệ đỏ bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai giết hại vào tháng 4/1931.