Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trong trường hợp Sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện)

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trong trường hợp Sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện)
Trình tự thực hiện

* B­íc 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Phòng Tư pháp cấp huyện

* B­íc 2:
C¸n bé ®­îc giao nhiÖm vô (phô tr¸ch lÜnh vùc hé tÞch) cña phßng T­
ph¸p tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy
tờ hộ tịch (trừ Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) của
công dân c¨n cø vào bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ có liên quan
do đương sự xuất trình để tiến hành việc điều chỉnh.

Cột ghi chú của Sổ đăng ký hộ
tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều
chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh;
ngày, tháng, năm diều chỉnh. Cán bộ Tư pháp đóng dấu vào phần đã điều
chỉnh.

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp đến phòng Tư pháp cấp huyện để thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ Giấy khai sinh (bản chính) và các giấy tờ có liên quan khác
Thời hạn giải quyết Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy tờ hộ tịch và Sổ đăng ký hộ tịch đã được điều chỉnh
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Sổ hộ tịch còn lưu tại UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý   Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Download file đính kèm