Điện lực Đô Lương nỗ lực phục vụ nhân dân

Huyện Đô Lương có địa bàn rộng, do vậy, việc đảm bảo 100% người dân sử dụng điện ổn định, an toàn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Vượt qua những khó khăn ấy, điện lực Đô Lương đã và đang phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Thúy Hằng – Hồng Sơn