Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trạm Y tế

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Không xác định thời gian cụ thể

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện