Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh
Trình tự thực hiện

– Hội Cựu chiến binh cấp xã
tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với cơ quan, đoàn thể có liên quan ở
địa phương thẩm định, xác nhận và lập danh sách báo cáo Uỷ ban nhân dân
cấp xã;

 – Uỷ ban nhân dân
cấp xã kiểm tra danh sách Cựu chiến binh, đề nghị Phòng Lao động -Thương
binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần: Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ BHYT

– Số lượng: 02 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 03 ngày làm việc (kể từ khi nhận danh sách tổng hợp)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Công văn đề nghị (kèm theo danh sách cựu chiến binh đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế)
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Cựu chiến binh thuộc diện nghèo
theo chuẩn do Chính phủ quy định; Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến
từ ngày 30/4/1975 trở về trước, không thuộc diện BHYT bắt buộc hoặc
chưa được hưởng BHYT theo các chế độ ưu đãi khác thì được Nhà nước cấp
thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành
Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07/10/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiên binh;

– Thông tư liên
tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội,  Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính
và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số
150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiên binh.