Đ/c Nguyễn Tất Thành CT UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng giao thông nông thôn ở các xã.

Sáng ngày 21/6/2014, đ/c Nguyễn Tất Thành CT UBND huyện đã về các xã kiểm tra tiến độ làm đường giao thông nông thôn.

 Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra tiến độ làm đường giao thông nông thôn tại xã Thịnh Sơn.


Theo kế hoạch đề ra năm 2014 huyện Đô Lương phấn đấu làm mới 100 km đường giao thông nông thôn, cơ bản là đường bê tông. Trong 6 tháng qua UBND huyện đã hỗ trợ các xã 8000 tấn xi măng. Trong đó đợt một 3000 tấn làm 13 km đường bê tông cấp 3, đợt 2 cấp 5000 tấn làm 28 km, xã nhiều nhất là Thịnh Sơn 900 tấn, Thuận Sơn 500 tấn , Trù Sơn 400 tấn. Đến nay, các xã đang tích cực vận động nhân dan đóng góp kinh phí và hàng ngàn ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Điển hình như xã Thịnh Sơn đang khẩn trương hoàn thành 3,5 km đường nhựa, 5 km đường bê tông theo tiêu chí nông thôn mới.

Tại các xã, đ/c Nguyễn Tất Thành CT UBND huyện đã biểu dương sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và những đóng góp lớn của nhân dân trong việc xây dựng hệ thống theo tiêu chí nông thôn mới. Đ/c yêu cầu các xã tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công để hoàn thành kế hoạch đề ra. Với mục đích là thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Hữu Hoàn – Hồng Sơn