Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Sáng ngày 26/3/2013, Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) cho hơn 125 đồng chí: Chỉ huy Sư đoàn, Thủ trưởng các phòng, Ban, Ngành, Chỉ huy trung đoàn, Chủ nhiệm chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chính trị viên, tiểu đoàn trưởng khối tiểu đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề: Tình hình kinh tế- xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2013; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (gắn với quán triệt Nghị quyết 791- NQ/QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo); Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước


Các đại biểu tiếp thu  Nghị quyết TW6 ( khoá XI )

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết trung ương 6 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách.

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện phải làm cho mọi cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Hà Hữu Tân( F 324)