Đảng ủy Sư đoàn 324 Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Sáng nay 4/9, Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) cho các đ/c chỉ huy Trung đoàn đến các trưởng Ban, Ngành và chính trị viên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn BB cùng cán bộ đảng viên trực thuộc phòng Chính trị, phòng Kỹ thuật .

Trong thời gian một ngày đồng chí đại biểu được nghe và nghiên cứu hai chuyên đề chính: Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22- NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 380-CT/QU ngày 30/5/2014 của Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong Quân đội; Kết luận số 98- KL/TW của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về công tác phi chính phủ nước ngoài”; Chuyên đề: Một số Chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, và hướng dẫn triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI.

%image_alt%

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết trung ương 9 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách.

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện phải làm cho mọi cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng tại cơ quan, đơn vị mình.

Hà Hữu Tân