Đăng ký nơi hoạt động của chức sắc nhà tu hành khi được thuyên chuyển.

Đăng ký nơi hoạt động của chức sắc nhà tu hành khi được thuyên chuyển.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nếu chấp thuận thì không cần văn bản trả lời. Nếu không chấp thuận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Download file đính kèm